JUHATUS

BÜSi juhatus koosneb kolmest kuni viiest liikmest ning valitakse ametisse seltsi kevadisel üldkoosolekul. Täpsemad ametikohtade kirjeldused on leitavad allpool.

 

Juhatus koordineerib ja korraldab seltsi igapäevast tööd. Üheskoos töögrupi juhtidega töötatakse välja tegevusplaanid ning pannakse paika arengusuunad.

Hannes Ruusmaa

President

 • Korraldab Seltsi juhatuse igapäevast tööd

 • Jagab tööülesandeid juhatuse liikmete vahel ja kontrollib nende täitmist

 • Valmistab ette ja viib läbi juhatuse ja üldkoosolekuid

 • Esindab Seltsi kõikides Seltsiga seotud õigustehingutes

 • Esindab Seltsi riigi- ja omavalitsusorganites ning teistes organisatsioonides, kellega Selts teeb või kavandab koostööd

 • Sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid füüsiliste- ja juriidiliste isikutega, s.h. koostööpartneritega, toetajatega, annetajatega vastavalt juhatuse nõusolekule

 • Jälgib Seltsi liikmetelt põhikirja ja üldkoosolekul või juhatuse poolt neile määratud ülesannete täitmist

 • Delegeerib põhikirjaga või juhatuse poolt määratud ülesandeid teistele Seltsi liikmetele

Kontakt: hannes.ruusmaa@gmail.com

Carolin Kuuskmäe

Partnerlussuhete juht

 • Leida Seltsi tegevuse realiseerimiseks vajalikke rahastusallikaid.

 • Otsida Seltsile partnereid ja suhtleb nendega

 • Vahendada Seltsi ja instituudi vahelist suhtlust

 • Leida Seltsi üritustele sponsoreid

 • Juhtida partnerlussuhete töögruppi

Kontakt:carolin.k12@gmail.com

Analiis Veeremaa

Finantsjuht

 • Korraldada Seltsi majanduslikku tegevust.

 • Jälgida liikmemaksude tasumist ja laekumist ning pidada sellekohast aruandlust.

 • Koostada ja esitada majandusaruandeid juhatusele ja üldkoosolekutele ning teistele aruandlust nõudvatele organitele.

 

Kontakt: analiis.veeremaa@gmail.com

Dina Levit

Personalijuht

 • Hallata liikmetabelit ja peab liimete üle arvet

 • Juhtida Personali töögruppi

 • Luua ja ellu viia Seltsi värbamisstrateegiat

 • Vastutada koolituste toimumise eest

 • Küsida liikmetelt tagasisidet Seltsi tegevuse kohta

 • Hallata mentorlusprogrammi

 

Kontakt: dinalev3007@gmail.com

IMG_1722_edited.jpg

Tuuiki Pomerants

Kommunikatsioonijuht

 • Valmistada ette ja kutsuda kokku juhatuse- ja üldkoosolekuid

 • Arendada Seltsi ühiskondlikku tegevust ja Seltsi maine kujundamist ning vastutada nende eest

 • Hallata Seltsi interneti kodulehekülge

 • Vahendada Seltsi tegevust mõjutavat ning erialast informatsiooni juhatuse liikmete ning Seltsi liikmete vahel

Kontakt: tuuliki.pomerants@gmail.com

KONTAKT

Bioteaduste Üliõpilaste Selts


Aadress: Riia 23, Tartu 51010, Eesti
E-mail: bysselts@gmail.com
Arveldusarve: Swedbank EE522200221057196814 (saaja: Bioteaduste Üliõpilaste Selts)
Registrikood: 80355504