top of page

 

BÜSi visioon, missioon ja strateegia aastateks 2018 - 2024


1. Visioon

BÜS viib tulevased bioteadlased maailma tipptasemele.

 

2. Missioon

 

BÜS arendab mitmekülgselt tulevasi bioteadlasi ning populariseerib teadust ühiskonnas.


Oma visiooniga soosime noorte eesmärkide kõrgele seadmist ning seeläbi maailma tipptasemele jõudmist. BÜS aitab seetõttu aktiivselt kaasa Seltsi liikmete mitmekülgsele arenemisele, mis annab eelise nii tööturul kui ka akadeemias. Oma tegevuse kaudu paneme aluse tugevale ning edasipüüdlikule teadlaste põlvkonnale.

 

BÜSi (Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi; edaspidi Selts) 2018 - 2024 strateegia on loodud Seltsi jätkusuutliku arengu ning mõtestatud tegevuse läbiviimise eesmärgil. Eesmärgistatud töö toimub nii Seltsi siseselt kui ka Seltsist väljapoole.


Sisestrateegia

 

Sisestrateegia eesmärgiks on tagada Seltsi efektiivne toimimine ning jätkusuutlik areng. Sisestrateegia on jagatud neljaks: Seltsi jätkusuutlikkus, Seltsi areng, Seltsi juhatus, Seltsi töögrupid.

 

Strateegiline suund: Seltsi jätkusuutlikkus.

 

1. Säilitada BÜSi liikmete arvu 2024. aastani 80 ning toetajaliikmete arvu 20 juures.

 • Püsivalt on Seltsi liikmeid olnud 80 ümber, 2018.aasta jaanuarikuu seisuga on liikmete arv 84, toetajaliikmete arv 20.

 • Liikmete arvu säilitamise eesmärgil tehakse efektiivset värbamistööd, hoitakse kogukonnatunnet ning positiivset suhtumist ning kaasatakse liikmeid Seltsi töösse. Selts korraldab peale värbamisperioodi ka infoõhtuid.

 • Toetajaliikmete arvu säilitamise eesmärgil suunatakse suhtlemist, värbamist  ning üritusi kõikidele Tartu Ülikooli tudengitele.

 • Liikmemaksude tasumise tähtajaks ei ole lahkuvate liikmete osahulk rohkem kui 20%.  Liikmemaksude tasumise tähtaeg on kaheksa nädalat peale sügisest üldkoosolekut. Lahkuvate liikmete osakaalu võrreldakse liikmete arvuga sama aasta 1. juuni seisuga.

 • Seltsi aktiivsete liikmete arv moodustab tavaliikmetest vähemalt 30%.

 • Aktiivsete liikmete arvu säilitamise eesmärgil tehakse Seltsi töögrupiga liitunud liikmetele põhjalik koolitus, kaasatakse pidevalt aruteludesse ning määratakse ülesanded.

2. Seltsi jätkusuutlik juhtimine

 • Seltsi juhatuse ametikohtadele (president, asepresident, finantsjuht, kommunikatsioonijuht, peasekretär) kandideerib kevadisel üldkoosolekul vähemalt üks liige. Juhatuse moodustab vähemalt üks liige.

 • Seltsi juhatuse ametikohtadele täitmise eesmärgil jagatakse informatsiooni juhatuse tegemiste ja töö kohta, kaasatakse potentsiaalseid tulevase juhatuse liikmeid erinevatesse koolitustesse ning koosolekutele, motiveeritakse aktiivseid liikmeid kandideerima.

 • Seltsi juhatuse liikmetel on õigus endale määrata assistent.

 • Seltsi töögrupi juhtide kohale kandideerib vähemalt üks liige.

 • Seltsi juhatuse ja töögruppide tööülesannete sihtpäraseks täitmiseks peavad juhatuse liikmed ning töögruppide juhid läbima põhjaliku koolitusprogrammi.

 • Seltsi juhatus ning töögruppide juhid saavad tagasisidet Seltsi liikmetelt tehtud töö kohta vähemalt kaks korda aastas.

 • Seltsi töögrupi juhtidele määratakse konsultandid (soovituslikult juhatuse liikmed).

 • Seltsi juhatus saab revisjonikomisjonilt vähemalt kord aastas tagasisidet tehtud töö kohta.

 • Seltsil on kasutusel toimiv arhiveerimissüsteem.

 • Seltsi töögrupi juhi puudumisel määratakse töögrupi juhiks juhatuse liige (eelistatult asepresident).

 • Seltsi töögrupi sulgemiseks on vajalik üldkoosoleku ½  häälteenamust.

 

Strateegiline suund: Seltsi areng.

 

1. Seltsis on toetav sisekliima, uutele ideedele ollakse avatud ning soodustatakse meeskonnatööd.

 • Seltsi sisekliimaks loetakse head suhtumist, positiivset meelestatust ning mõistmist Seltsi liikmete seas. Selts väärtustab heasüdamlikust, ausust ja kohusetundlikkust.

 • Seltsisiseseid probleeme lahendab asepresident, vajadusel kaasatakse välisvaatleja, selleks on Seltsi väline inimene.

 • Seltsi liikmetele korraldatakse õppeaasta jooksul ühtekuuluvustunnet suurendavaid üritusi (Talvekool, saunaõhtud, jõulupidu, BÜSi sünnipäev).

 • Igas töögrupis korraldatakse igal semestril siseüritus, kus pannakse paika tulevase semestri tegevusplaan.

 • Seltsi liikmetel on võimalus kasutada anonüümset murekasti.

2. Seltsi tegevustele kuluvatest ressurssidest moodustab püsivalt 25% seltsiväline toetus.

 • Seltsi suurprojektide realiseerimiseks taotletakse rahastust erinevate projektikonkursside raames.

 • Seltsi finantsjuht tegeleb aktiivselt vajalike projektikonkursside leidmisega, projektide kirjutamise, esitamise ning aruandlusega.

 • Seltsi suurprojektide teostamiseks luuakse püsisuhted sponsoritega. Sponsorite lojaalsuse tagamiseks lepitakse kokku vastastikused kokkulepped. Toetajaid peetakse meeles ning tänatakse korraldatavatel üritustel. Sponsorite leidmise, suhtlemisega ning koostööga tegeleb sponsorluse töögrupp ja/või finantsjuht.


 

Strateegiline suund: Seltsi juhatus

 

Strateegiline suund on loodud eesmärgiga tagada Seltsi juhatuse efektiivne toimimine, põhikirjapärane toimimine ning jätkusuutlikkus.

 

President

 • Korraldab Seltsi juhatuse igapäevast tööd

 • Jagab tööülesandeid juhatuse liikmete vahel ja kontrollib nende täitmist

 • Valmistab ette ja viib läbi juhatuse tööd ja üldkoosolekuid

 • Esindab Seltsi kõikides Seltsiga seotud õigustehingutes

 • Esindab Seltsi riigi- ja omavalitsusorganites ning teistes organisatsioonides, kellega Selts teeb või kavandab koostööd

 • Sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid füüsiliste- ja juriidiliste isikutega, s.h. koostööpartneritega, toetajatega, annetajatega vastavalt juhatuse nõusolekule

 • Jälgib Seltsi liikmetelt põhikirja ja üldkoosolekul või juhatuse poolt talle määratud ülesannete täitmist

 • Delegeerib põhikirjaga või juhatuse poolt määratud ülesandeid teistele Seltsi liikmetele

Asepresident

 • Asendada juhatuse presidenti kõigis kohustustes presidendi puudumisel.

 • Koostada ja esitada tegevusaruandeid juhatusele ja üldkoosolekutele ning teistele aruandlust nõudvatele organitele.

 • Sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid füüsiliste- ja juriidiliste isikutega, s.h koostööpartneritega, toetajatega, annetajatega vastavalt juhatuse nõusolekule

 • Vahendada Seltsi liikmete suhtlemist välisorganisatsioonidega.

 • Täidab töögrupi juhi kohustusi juhul, kui ta lahkub ametist.

 • Seltsi sisekliima hoidmine ning konfliktide lahendamine.

 • Võtab vajadusel üle töögrupi juhi kohustused kui ei leia sobivat kandidaati.

Kommunikatsioonijuht

 • Kutsub kokku üldkoosoleku.

 • Arendada Seltsi ühiskondlikku kuvandit ja Seltsi maine kujundamist ning vastutada nende eest.

 • Hallata Seltsi kodulehekülge ja sotsiaalmeedia platvorme.

 • Vahendada Seltsi tegevust mõjutavat ning erialast informatsiooni juhatuse liikmete ning Seltsi liikmete vahel.

 

Finantsjuht

 • Korraldada Seltsi majanduslikku tegevust.

 • Jälgida liikmemaksude tasumist ja laekumist ning pidada sellekohast aruandlust.

 • Koostada ja esitada majandusaruandeid juhatusele ja üldkoosolekutele ning teistele aruandlust nõudvatele organitele.

 • Leida Seltsi tegevuse realiseerimiseks vajalikke rahastusallikaid.

 

Peasekretär

 • Korraldada Seltsi dokumentatsiooni ja vastutada selle õigsuse eest.

 • Vastutada juhatuse koosolekute ja üldkoosoleku protokollimise eest.

 • Haldab Seltsi liikmete voogu.

 

Strateegiline suund: Seltsi töögrupid

Strateegiline suund: Seltsi töögrupid on loodud eesmärgida tagada töögruppide edukas toimimine jätkusuutlikkus.

Töögrupi jätkusuutlikuks juhtimiseks loetakse regulaarsete koosolekute pidamist, aktiivset panust Seltsi tegevusse ürituste ning uute ideede näol, töögrupi liikmete stabiilse arvu säilitamine ning töögrupi juhi leidmine.

 

1. Tugitudengite töögrupp

 • Koolitada geenitehnoloogia, biolooloogia ja elustiku kaitse bakalaureuse õppekava esimese kursuse tudengitele tugitudengid (ühe tugitudengi kohta maksimaalselt viis esmakursuslast), kes aitavad uutel tudengitel ülikoolieluga kohaneda.

 • Koguda esmakursuslastelt vähemalt kord aastas tagasisidet tugitudengite töö kohta.

 • Töögrupi liikmete põhjalik koolitamine (suhtlemisoskuste ja sotsiaalsete oskuste arendamine)

2. Õppekvaliteedi töögrupp (maksimum 10 liiget)

 • Leida aastaks 2024 vähemalt kolm rahvusvahelist bioteaduste õppekavadega partnerülikooli.

 • Arendada koostööd Turu Ülikooliga inglisekeelse magistri õppekava loomisel. Eesmärgiks on luua ühine magistri õppekava, mille läbinud üliõpilane saab pärast lõpetamist nii Tartu kui ka Turu Ülikooli poolt tunnustatud diplomi.

 • Tudengite sisendi kogumine õppekavade arendamise eesmärgil.

 • Bakalaureuse- ja magistritaseme õppekavade arengus kaasa rääkimine.

 • Pidevad kohtumised BÜSi juhatuse, õppetoolide, õppejõudude ning programmijuhtidega.

 • Värskendada Seltsi kodulehel olevat informatsiooni partnerülikoolide võimaluste kohta.

 • Tudengite ja õppejõudude vahelise koostöö arendamine.


3. Sotsiaalürituste töögrupp (maksimum 10 liiget)

 • Uute liikmete värbamine.

 • Liikemete efektiivse värbamise eesmärgil osaletakse tudengitele suunatud üritustel, korraldatakse ise värbamisüritusi ning suheldakse aktiivselt potentsiaalsete uute liikmetega.

 • Ühtsustunde loomine.

 • Korraldada semestris vähemalt kolm Seltsi liikmetele suunatud üritust.


4. Teaduse populariseerimise töögrupp (maksimum 15 liiget)

 • Korraldada semestris vähemalt kolm teadust populariseerivat üritust

 • Koostöös hariduse töögrupiga külastada loengutega semestris vähemalt 4 Eesti gümnaasiumi

 • Luua aastaks 2024 vähemalt kaks koostöösidet, mille raames korraldatakse teadust populariseerivaid üritusi.

 • Luua aastaks 2024 vähemalt üks teadust populariseeriv püsiprojekt, mis on suunatud gümnaasiumiõpilastele.


5. Bioettevõtluse töögrupp (maksimum 10 liiget)

 • Leida aastaks 2024 vähemalt kolm ettevõtet, kus oleks nii bakalaureuse kui ka magistri tasemel õppivatel Seltsi liikmetel võimalus teha ettevõttepraktikat.

 • Bioteadustega seotud ettevõtete ning nende praktikavõimaluste tutvustamine.

 • Bioettevõtluse pidev populariseerimine Bioettevõtluspäeva abil.


6. Sponsorluse töögrupp (maksimum 10 liiget)

 • Aastaks 2024 luua vähemalt kolme ettevõttega püsivad koostöösidemed.

 • BÜSi tegevuse realiseerimiseks rahaliste ning materiaalsete toetajate leidmine.

 • Töögrupi jätkusuutlik juhtimine.

 • Uuendada ja hallata sponsorite andmebaasi.

 • Aastaks 2024 moodustab 25% Seltsi tegevustele kuluvatest ressurssidest seltsiväline toetus.


7. Hariduse töögrupp (maksimum 15 liiget)

 • Koostada iga kahe aasta jooksul vähemalt üks populaarteaduslik loeng, millega töögrupi liikmed külastavad Eesti gümnaasiume

 • Täiendada ja kaasajastada eelnevalt koostatud loenguid

 • Külastada semestris enda poolt koostatud loengutega vähemalt nelja kooli

 • Hoida stabiilset koostööd ja suhtlust Teaduskooliga

 • BÜSi blogi haldamine ja vajadusel meedias sõna võtmine aktuaalsetel teadusteemadel

8. Keskkonna töögrupp (maksimum 10 liiget)

 • Muuta seltsi keskkonnasõbralikumaks ja tõsta keskkonnateadlikkust nii liikmete seas kui ka ühiskonnas;

 • Seltsi üritustel asendatakse ühekordsete nõude kasutamine korduvkasutatavatega;

 • Aastas korraldatakse vähemalt kaks keskkonnateemalist hariduslikku avalikku üritust;

 • Tartu Ülikooli 2020-2025 arengukavasse lisatakse vähemalt üks keskkonnasõbraliku arengu punkt;

 • Vähemalt kord aastas korraldatakse koostöös ühe või enama tudengiorganisatsioonidega ühisprojekt;

 • Tagab BÜSi esindatuse Noorte Keskkonnanõukogus;

Välisstrateegia

 

1. Seltsi pidev koostöö vähemalt kolme eestisisese organisatsiooniga

 • Suurimad koostööpartnerid on EAÜS (Eesti Arstiteadusteüliõpilaste Selts), FÜS (Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts) ja TÜRS (Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts).

 • Selts korraldab aastas vähemalt ühe ürituse koostöös iga koostööpartneriga.


2. Arenenud koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega

 • YEB (Young European Biologists) - koostöö arendamine on oluline välispraktika kohtade leidmiseks, BÜSi nähtavaks tegemiseks mujal maailmas ning Tartu Ülikooli poolt pakutavate õppimisvõimaluste tutvustamine; koostöö aluseks on pidev suhtlus YEB-i esindajate, aga ka teiste tudengiorganisatsioonidega Euroopas.

 • Arenenud koostöö Turu Ülikooli tudengiorganisatsiooniga SPARTA.

 • Seltsi asepresident suhtleb aktiivselt rahvusvaheliste koostööpartneritega, osaleb koosolekutel ning korraldab vajaduse korral kohtumisi.

 • Seltsi asepresident vahendab Seltsi liikmetele informatsiooni koostöö kohta.


3. Regulaarne meediakajastus nii Seltsi tegevuste kohta kui ka tähelepanu suunamine teadusvaldkonna kitsaskohtadele

 • Meedias kajastatakse aastas vähemalt kahte Seltsi poolt organiseeritud üritust. Selts saab seeläbi võimaluse viia teadus ka laiema kuulajaskonnani.

 • Ürituste kajastamise eesmärgil luuakse kontakt meediaväljaannetega. Lisaks kajastatakse Seltsi tegemisi ning tulevasi üritusi pidevalt sotsiaalmeedias ning BÜSi blogis.

 • Suuname vähemalt kaks korda aastas tähelepanu teadusvaldkonna kitsaskohtadele, mis on oluline päevakajaliste probleemide kõlapinna suurendamiseks.

 

Seisuga 01.06.18

BIOTEADUSTE ÜLIÕPILASTE SELTSI STRATEEGIA

2018 - 2024

bottom of page