top of page

 

BÜSi visioon, missioon ja strateegia aastateks 2024-2029


1. Visioon

BÜS-i visioon on bioteaduste tudengite innustamine ja toetamine nende isiklikus ja erialases arengus, aidates saavutada oma eesmärke nii teaduses, karjääris kui ka isiklikus kasvus.

 

2. Missioon

 

BÜSi missioon on edendada bioteadusi, teaduspõhist mõtlemist, üliõpilaste enesearengut ja tõsta keskkonnateadlikkust ühiskonnas.


Suunad

1. Kogukonna, sisekliima ja võrgustiku loomine

 

1.1.  Avatud keskkonna loomine ning töögruppide vaheline koostöö

1.1.2. Seltsi liikmete vahel on tagatud läbipaistev mõttekäik, tõhus kommunikatsioon ning koostöö.

1.1.3. Seltsis on toetav sisekliima, ollakse uutele ideedele avatud ning soodustatakse sujuvat ning toetavat meeskonnatööd. Seltsi heaks sisekliimaks loetakse positiivset suhtumist ja meelestatust ning mõistmist Seltsi liikmete seas.

1.2. Seltsisisese kogukonnatunde loomine

1.2.1. Korraldatakse mitmekesiseid üritusi, mis on kutsuvad ja tudengisõbralikud

1.2.2. Järgitakse tudengiruumi kodukorda, (Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi tudengiruumi kodukord) et tagada puhas ning meeldiv keskkond ürituste korraldamiseks, õppimiseks ja koostööks

1.2.3. Silmapaistvamaid liikmeid tunnustatakse iga-aastaselt

1.3.  Vilistlastega suhtlemine ja kontakti hoidmine

1.3.1. Korraldatakse vähemalt üks üritus aastas koos vilistlastega ning kaasatakse vilistlasi aktiivselt seltsi tegevustesse 

1.3.2. Luuakse tugev vilistlaskond, mis koondab BÜS-i endiseid liikmeid, et arendada  välja süsteemne suhtlus

 

1.4. Mentorlusprogramm. Mentorite väljaõppe tagamine

1.4.1.   Töötatakse välja tugev mentorlusprogramm, mis aitab uutel Seltsi liikmetel paremini kohaneda ning sulanduda Seltsi.

1.4.2 Arendatakse mentorite koolitusprogrammi, mis keskendub mentorluse põhiprintsiipidele.

 

1.5. Teiste organisatsioonidega suhtlemine

1.5.1. Osaletakse regulaarselt tudengiorganisatsioone ühendavatel  ühisüritustel ning korraldatakse ühisüritusi teiste organisatsioonidega

1.5.2. Jätkatakse tihedat koostööd nii Eesti-siseste kui ka välisriikide partnerorganisatsioonidega ning luuakse uusi kontakte teiste organisatsioonidega 

 

1.6. Ettevõtetega võrgustiku loomine

1.6.1 Tudengitele tutvustatakse erialaseid praktika- ja karjäärivõimalusi

1.6.2 Tehakse pidevat ning tihedat koostööd bioteaduste valdkonda kuuluvate ettevõtetega

 

2. Teaduse populariseerimine ja teaduskommunikatsioon

 

2.1.  Korraldatakse mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas töötubasid, koolitusi, loenguid, seminare ja arutelusid, et rikastada ühiskonna/kogukonna teadmisi

2.2.  Hoitakse kontakti üldhariduskoolide ja teiste õppeasutustega 

2.3. Levitatakse teaduslikku teavet meediakanalites

2.4. Vajadusel pakutakse asutustele teaduslikku sisendit

3.   Liikmete enesearendus

 

3.1. Korraldatakse mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas töötubasid, koolitusi, loenguid, seminare ja arutelusid, et rikastada liikmete teadmisi ja oskusi. Samuti kasutatakse laia kontaktivõrgustikku, et võimaldada liikmetel osaleda väljaspool seltsi toimuvatel harivatel üritustel.

3.2. Julgustatakse töötama meeskonnas ja võimaldatakse igal liikmel aktiivselt osa võtta Seltsi tegemistest.

 

3.3. Võimaldatakse juhatuse ja juhtkonna liikmetel arendada juhtimisoskusi ning õppida, kuidas paremini koordineerida seltsi tegevusi.

4.   Parema õppekeskkonna loomine

4.1. Edendatakse bioteaduste tudengite õigusi ja nende õppekavade kvaliteeti ja kaasaegsust, mille tagamiseks tehakse järgmist:

4.1.1. Suheldakse aktiivselt õppejõudude, programmijuhtide, instituutide juhtide ja Tartu Ülikooli üliõpilasesindusega;

4.1.2. Innustatakse tudengeid andma sisukat tagasisidet õppetöö sisu ja korralduse kohta.

5. Keskkonnateadlikuse tõstmine

 

5.1. Võetakse teaduspõhine vaatenurk ühiskonda kõnetavatel keskkonna-  ja kliimateemadel 

 

5.2. BÜS on sõltumatu ja usaldusväärne eestkõneleja keskkonna teemadel.

5.3. Haritakse kogukonda keskkonda puudutavatel teemadel ja tehakse koostööd nii riiklike kui ka rahvusvaheliste keskkonna- ja teadusorganisatsioonide ning kodanikuühendustega.

5.4. BÜS on esindatud ja tegus olulistes võrgustikes, nõukogudes ning rahvusvahelistes organisatsioonides.

 

Seisuga 03.04.24

BIOTEADUSTE ÜLIÕPILASTE SELTSI STRATEEGIA

2024-2029

bottom of page