top of page


 

1. ÜLDSÄTTED

 

1.1. Eesti Bioteaduste Üliõpilaste Selts (edaspidi Selts) on füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis koordineerib Seltsi liikmete tegevust, esindab ja kaitseb nende ning teiste samast valdkonnast huvitatute avalikke huve;

 

1.2. Seltsi õiguslik vorm on mittetulundusühing. Seltsi õigusvõime tekib selle kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja lõpeb Seltsi kustutamisega registrist;

 

1.3. Mittetulundusühingu ametlik nimi on Bioteaduste Üliõpilaste Selts, (lühendatult BÜS); inglise keeles Bioscience Students’ Association (lühendatult BSA);

 

1.4. Seltsi asukoht on Tartu linn, Eesti Vabariik;

 

1.5. Seltsi majandusaasta on kalendriaasta;

 

1.6. Seltsi tegevusaasta kestab 1. septembrist 31. augustini.2. EESMÄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD

2.1. Seltsi peamiseks eesmärgiks on Eesti bioteaduste üliõpilaste mitmekesiste oskuste arendamine ning vastava õppe- ja teadustöö arendamine. Eesmärgi saavutamiseks on kokku lepitud, et Seltsi liikmete ja toetajaliikmete peamised huvid on järgmised:

2.1.2. Bioteaduste õppekavade loomisele kaasaaitamine ja pidev arendamine;

 

2.1.3. Bioteaduste kui teadusvaldkondade pidev propageerimine;

 

2.1.4. Eesti ja välismaiste bioteaduste õpet edendavate organisatsioonidega suhete loomine ja edendamine;

 

2.1.5. Keskkonnateadlikkuse suurendamine ja jätkusuutliku keskkonnahoidliku tarbimise propageerimine. 

 

2.1.6.  Huvihariduse ja huvitegevuse korraldamine ja läbiviimine; 

 

2.1.7. Teaduspõhise mõtlemisviisi populariseerimine; 

 

2.2. Eesmärgi saavutamiseks ja oma liikmete huvide teostamiseks Selts:

 

2.2.1. Osaleb kõrgkoolide ja muude õppeasutuste, teadus- ja arendusasutuste ning muude isikute poolt algatatud bioteaduste õppimise arendamisele, uuringutele ja õpetamisele suunatud koostööprojektides;

2.2.2. Loob ja arendab vastastikuseid suhteid sarnaseid eesmärke järgivate Eesti, välismaiste ning rahvusvaheliste organisatsioonide vahel;
 

2.2.3 Pakub oma liikmetele võimalusi õppimiseks vahetusüliõpilasena partnerülikoolides;

 

2.2.4. Hangib ja taotleb oma tegevuseks vajalikke finantsvahendeid;

 

2.2.5. Loob võimalusi keskkonnateemaliste hariduslikke ja jätkusuutlikku arengut propageerivate ürituste korraldamiseks. 

3. LIIKMESUS

3.1. Seltsi liikmed on bioteaduste õppekavadel õppivad üliõpilased, vilistlased ja/või bioteaduste huvilised.  

 

3.2. Seltsi liikmestaatused on täisliige ja liikmekandidaat (edaspidi nimetatud koos: liikmed või liige);

 

3.3. Liikmekandidaadiks kandideerimiseks peab taotleja esitama allkirjastatud liitumisavalduse Seltsi juhatusele;

 

3.4. Liikmekandidaadid saavad täisliikmeks, kui nad on olnud seltsis vähemalt 3 kuud;

3.5. Mittetulundusühingute seaduse ja teiste seaduste tähenduses loetakse Seltsi liikmeteks ainult täisliikmed;

 

3.6. Seltsi liikmeks või toetajaliikmeks vastuvõtmine ja vastuvõtmisest keeldumine vormistatakse Seltsi juhatuse otsusega ja otsus peab olema põhjendatud tulenevalt käesolevast põhikirjast;

 

3.7. Seltsi toetajaliikmed on täisealised  füüsilised isikud, kes ei ole Seltsi liikmed, aga toetavad Seltsi majanduslikult ning tunnistavad Seltsi eesmärke;

 

3.8. Seltsi koostööpartnerid on  juriidilised isikud, kes toetavad seltsi majanduslikult või mõnel muul viisil ning tunnistavad Seltsi eesmärke;

3.9. Liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui liige:

3.9.1. Rikub põhikirja nõudeid või juhtorganite otsuseid;

3.9.2.. Kahjustab oma tegevusega Seltsi mainet.

 

4. LIIKME ÕIGUSED & KOHUSTUSED

4.1. Täisliikmel on õigus hääletada üldkoosolekul ja saada määratud juhatusse, liikmekandidaadil need õigused puuduvad.

 

4.2. Seltsi liikmetel on järgmised õigused:

 

4.2.1. Osaleda Seltsi tegevuses;

 

4.2.2. Osaleda Seltsi töögruppide töös;

 

4.2.3. Saada teavet Seltsi juhtorganite tegevusest;

 

4.2.4. Esitada juhatuse liikme kandidaate;

 

4.2.5. Esitada juhatusele kirjalikke avaldusi, kaebusi ja järelepärimisi seoses Seltsi tegevusega;

 

4.2.6. Kui liige ei nõustu juhatuse otsusega, võib ta esitada selle küsimuse arutamiseks üldkoosolekule taotluse; 

 

4.2.7. Teha ettepanekuid Seltsi tegevuse arendamiseks ja tõhustamiseks;

 

4.2.8. Kasutada auväärselt Seltsi vara ja sümboolikat;

 

4.2.9. Allkirjastatud avaldusega astuda Seltsist välja, olles eelnevalt täitnud tema Seltsiga seotud kohustused. Väljaastuvale isikule ei tagastata liikmemaksu;

 

4.3. Seltsi liige on kohustatud:

 

4.3.1. Järgima Seltsi põhikirja sätteid, head tava ning juhtorganite õiguspäraseid otsuseid; 

 

4.3.2. Hoiduma mistahes tegudest, mis on vastuolus Seltsi eesmärkidega;

 

4.3.3. Osalema üldkoosolekul ja mitteosalemisel volitama teist liiget ennast esindama;

4.3.3.1 Liikmekandidaadid on kohustatud osalema üldkoosolekul, kuid neil puudub õigus volitada hääleõiguslikku seltsi liiget enda eest hääletama tulenevalt hääleõiguse puudumisest. 

4.3.4 Täisliikmel on õigus ühele volitusele;

4.3.5. Täitma endale võetud Seltsiga seotud kohustusi;

 

4.3.6. Otstarbekalt kasutama ja hoidma Seltsi vara ja Seltsi poolt kogutud informatsiooni;

 

4.3.7 Tasuma kord aastas juhatuse poolt määratud tähtajaks liikmemaksu;

4.3.8. Esitama liitumisavalduses oma kontaktandmed, mida kasutab Seltsi Juhatus liikmete üle arvestuse pidamiseks. 

 

5. ÜLDKOOSOLEK

 

5.1. Seltsi kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, mis võtab vastu kõik Seltsi juhtimisega seotud otsused, mida ei ole seadusega või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse pädevusse;

 

5.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kaks (2) korda aastas;

 

5.3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab Seltsi liikmetele ette teatama vähemalt neliteist (14) päeva enne selle toimumist;

 

5.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Seltsi täisliikmetest. Kvoorumi puudumisel kutsub juhatus neljateistkümne (14) päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga ning uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud liikmete arvust;

 

5.5. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 

5.5.1. Põhikirja muutmine;

 

5.5.2. Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 

 

5.5.3. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja tagasikutsumine;

 

5.5.4. Juhatuse poolt väljatöötatud tegevusaastaplaanide kinnitamine;

 

5.5.5. Majandusaasta aruande kinnitamine;

 

5.5.6. Liikmemaksu suuruse kindlaksmääramine; 

 

5.5.7. Seltsi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

 

5.5.8. Vajadusel ka kõikides muudes Seltsi juhtimise küsimustes otsuste vastuvõtmine, mida ei ole seadusega või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.


 

6. JUHATUS

6.1. Juhatus koosneb viiest liikmest; 

 

6.2. Juhatusse kandideeritakse positsiooni alusel ning juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul;

 

6.2.1. Kui samale positsioonile kandideerinud kandidaadid saavad võrdselt hääli, korraldatakse hääletusi kuni üks kandidaat saavutab häälte enamuse;

 

6.3. Sama liige võib juhatuses olla kolmel järjestikusel aastal;

 

6.4. Juhatuse liikme ametiaeg algab üheksakümmend (90) päeva pärast üldkoosoleku toimumist, mil juhatuse liige valitakse, ja kestab kuni viisteist (15) kuud või kuni uue juhatuse valimiseni. 

7. TÖÖGRUPID

7.1. Seltsis on Seltsi eesmärkide elluviimiseks loodud töögrupid. 

 

7.2. Töögruppe juhivad ja töögruppide tegevuse eest vastutatavad töögrupijuhid. 

 

7.3. Meedia ja partnerlussuhete töögruppi juhivad vastavalt Seltsi juhatusse määratud kommunikatsioonijuht ja partnerlussuhete juht. Teiste töögruppide juhid määrab ametisse juhatus Seltsi liikme enda nõusolekul.

 

7.4. Töögruppide juhid kinnitatakse Seltsi üldkoosolekul.

 

7.5. Töögrupi juht peab olema Seltsi täisliige.

 

7.6. Töögruppide liikmeks võivad astuda kõik täisliikmed ja liikmekandidaadid:  

 

7.7. Töögruppide liikmed kinnitab töögrupi juht.

 

7.8 Töögrupi juht informeerib personalijuhti töögrupi liikmesuse muudatustest.

 

8. JUHTKOND

 

8.1. Seltsi juhatus ja töögruppide juhid moodustavad juhtkonna. 

 

8.2. Juhtkonna ülesandeks on informeerida Seltsi juhatust töögruppide tegevustest ja plaanidest ning esitada Juhatusele ettepanekuid Seltsi juhtimist puudutavates küsimustes.

 


 

9. REVISJONIKOMISJON

 

9.1. Seltsi tegevust revideerib vähemalt kaheliikmeline revisjonikomisjon;

 

9.2 Revisjonikomisjon valitakse üldkoosolekul kaheks (2) aastaks;

9.3. Revisjonikomisjoni pädevused on: 

 

9.3.1. Kontrollida Seltsi tegevuse õiguspärasust; 

 

9.3.2. Nõustada Seltsi juhtorganeid vastavalt oma kompetentsile; 

 

9.3.3. Anda hinnang aruandena kord majandusaastas Seltsi tegevuse otstarbekusele; 

 

9.3.4. Kontrollida Seltsi varalist olukorda, pangaarveid ning raamatupidamisdokumente. 

 

9.4. Revisjonikomisjoni õigused on: 

 

9.4.1. Nõuda juhatuselt vajalikke dokumente ja aruandeid, mis on vajalikud Seltsi juhatuse tegevuse õiguspärasuse hindamiseks; 

 

9.4.2. Ennetähtaegselt tagasi astuda, kusjuures tagasiastumisest peab vähemalt ühe kalendrikuu võrra kirjalikult ette teatama. 
 

10. VARA JA VAHENDID

 

10.1. Seltsi vara moodustub liikmemaksudest, sihtotstarbelistest maksetest, annetustest, oma tegevuse kaudu saadud tuludest ja muudest laekumistest; 

 

10.2. Seltsi vahendid ja vara kuuluvad Seltsile ning kasutatakse ja käsutatakse Seltsi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale; 

 

10.3. Seltsil on õigus sõlmida lepinguid, sh sponsorlepinguid, võtta vastu annetusi, pärandusi ja teisi toetusi. 


 

11. LÕPETAMINE, JAGUNEMINE, ÜHINEMINE

 

11.1. Seltsi tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel või Eesti Vabariigi seadustest tulenevatel asjaoludel; 

 

11.2. Otsus Seltsi tegevuse lõpetamise kohta võetakse vastu üldkoosolekul. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekust osavõtvatest ja esindatud hääleõiguslikest liikmetest; 

 

11.3. Seltsi tegevuse lõpetamine, jagunemine ja ühinemine toimub Eesti Vabariigis kehtivates seadustes ja õigusaktides sätestatud korras; 

 

11.4. Seltsi tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud Seltsi vara samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Viimati uuendatud 27.02.2024

BIOTEADUSTE ÜLIÕPILASTE SELTSI PÕHIKIRI

bottom of page