Bioteaduste Üliõpilaste Selts

PÕHIKIRI

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Bioteaduste Üliõpilaste Selts (edaspidi Selts) on füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis koordineerib Seltsi liikmete tegevust, esindab ja kaitseb nende ning teiste samast valdkonnast huvitatute avalikke huve;

1.2. Seltsi õiguslik vorm on mittetulundusühing. Seltsi õigusvõime tekib selle kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja lõpeb Seltsi kustutamisega registrist;

1.3. Mittetulundusühingu ametlik nimi on Bioteaduste Üliõpilaste Selts, (lühendatult BÜS); inglise keeles Bioscience Students’ Association (lühendatult BSA);

1.4. Selts lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast, heast tavast ja oma juhtorganite otsustest;

1.5. Seltsil on õigus astuda nii Eestis kui ka välismaal asuvate ühingute või seltside liikmeks, mille tegevus on kooskõlas Seltsi tegevuse eesmärkidega;

1.6. Seltsi asukoht on Tartu linn, Eesti Vabariik;

1.7. Seltsi majandusaasta on kalendriaasta;

1.8. Selts võib oma põhikirjas määratletud eesmärkide teostamiseks vastu võtta toetusi vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

 

2. EESMÄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD

2.1. Seltsi peamiseks eesmärgiks on Eesti bioteaduste õpilaste erialaste oskuste arendamine ning vastava õppe- ja teadustöö arendamine. Eesmärgi saavutamiseks on kokku lepitud, et Seltsi liikmete ja toetajaliikmete peamised huvid on järgmised:

2.1.1. Bioteaduste õppekavade täiustamine ja arendamine;

2.1.2. Rahvusvaheliste, magistri tasemele vastavate õppekavade loomisele kaasaaitamine ja pidev arendamine;

2.1.3. Bioteaduste kui teadusvaldkondade pidev propageerimine;

2.1.4. Eesti ja välismaiste bioteaduste õpet edendavate organisatsioonidega suhete loomine ja edendamine;

2.2. Eesmärgi saavutamiseks ja oma liikmete huvide teostamiseks Selts:

2.2.1. Osaleb kõrgkoolide ja muude õppeasutuste, teadus- ja arendusasutuste ning muude isikute poolt algatatud bioteaduste õppimise arendamisele, uuringutele ja õpetamisele suunatud koostööprojektides;

2.2.2. Loob ja arendab vastastikuseid suhteid sarnaseid eesmärke järgivate Eesti, välismaiste ning rahvusvaheliste organisatsioonide vahel;

2.2.3. Leiab oma liikmetele võimalusi õppimiseks vahetusüliõpilasena partnerülikoolides;

2.2.4. Hangib ja taotleb oma tegevuseks vajalikke finantsvahendeid.

 

3. SELTSI LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED. LIIKMETE VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE, VÄLJAARVAMISE JA LIIKMEMAKSU SUURUSE MÄÄRAMISE KORD

3.1. Seltsi liikmeks võivad olla bioteaduste erialade üliõpilased ja vilistlased;

3.1.1 Seltsi toetajaliikmeks võivad olla muude valdkondade esindajad ja juriidilised isikud;

3.2. Liikmeks ja toetajaliikmeks saamine:

3.2.1. Taotleja peab esitama juhatusele kirjaliku liitumisavalduse;

3.2.2. Liikmekandidaat on isik, kes on liitumisavalduse täitnud;

3.2.2.1. Liikmekandidaat ning toetajaliikmekandidaat saab osaleda töögruppide töös ja koosolekutel;

3.2.2.2. Liikmekandidaadil ja toetajaliikmekandidaadil puudub hääleõigus;

3.2.3. Seltsi liikmeks ning toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus ja avalikustatakse üldkoosolekul;

3.3. Seltsi liikmeks või toetajaliikmeks vastuvõtmise otsus on jõustunud, kui selle poolt hääletas vähemalt pool juhatuse liikmetest;

3.4. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks või toetajaliikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks või toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek;

3.5. Seltsi liikmeks või toetajaliikmeks vastuvõtmine ja vastuvõtmisest keeldumine vormistatakse Seltsi juhatuse otsusega ja otsus peab olema põhjendatud tulenevalt käesolevast põhikirjast;

3.6. Kõik liikme ja toetajaliikme kohustused ja õigused hakkavad kehtima alates liikmeks vastuvõtmise hetkest. Seltsi liikmelisust ja liikme või toetajaliikme õiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada;

 

3.7. Seltsi liikmel on järgmised õigused:

3.7.1. Osaleda Seltsi tegevuses;

3.7.2. Osaleda ja hääletada üldkoosolekul ja saada 14 päeva jooksul üldkoosoleku toimumisest protokoll koos juurde kuuluvate lisadega;

3.7.3. Esitada kandidaate Seltsi juhatuse liikme valimistel, sealhulgas valida ning saada valitud Seltsi juhatusse ja töögruppidesse;

3.7.4. Saada teavet Seltsi organite tegevusest;

3.7.5. Esitada juhatusele kirjalikke avaldusi, kaebusi ja järelepärimisi seoses Seltsi tegevusega;

3.7.6. Teha ettepanekuid Seltsi tegevuse arendamiseks ja tõhustamiseks;

3.7.7. Kasutada auväärselt Seltsi vara ja sümboolikat;

3.7.8. Peatada enda hääleõigus tähtajaliselt;

3.7.9. Kirjaliku avaldusega astuda Seltsist välja, olles eelnevalt täitnud tema Seltsiga seotud kohustused. Väljaastuvale isikule ei tagastata liikmemaksu ega teisi rahalisi vahendeid ja varasid, mis on Seltsi valdusesse antud.

3.8. Seltsi liige on kohustatud:

3.8.1. Järgima käesoleva põhikirja sätteid, head tava ning Seltsi juhtorganite õiguspäraseid otsuseid;

3.8.2. Hoiduma mistahes tegudest, mis on vastuolus Seltsi eesmärkidega;

3.8.3. Osalema üldkoosolekutel ja mitteosalemisel volitama teist liiget ennast esindama;

3.8.4. Täitma endale võetud Seltsiga seotud kohustusi;

3.8.5. Otstarbekalt kasutama ja hoidma Seltsi vara ja Seltsi poolt kogutud informatsiooni;

3.8.6. Tasuma tähtaegselt liikmemaksu ning eriotstarbelisi sissemakseid, kui eriotstarbeline sissemakse on üldkoosoleku poolt heaks kiidetud.

3.9 Seltsi toetajaliikmel on järgmised õigused:

3.9.1. Osaleda Seltsi tegevuses;

3.9.2. Valida ning saada valitud Seltsi töögruppidesse;

3.9.3. Saada teavet Seltsi organite tegevusest;

3.9.4. Teha ettepanekuid Seltsi tegevuse arendamiseks ja tõhustamiseks;

3.9.5 Kasutada auväärselt Seltsi sümboolikat;

3.9.6.Toetajaliikmel puudub hääleõigus üldkoosolekul

3.9.7. Kirjaliku avaldusega astuda Seltsist välja, olles eelnevalt täitnud tema Seltsiga seotud kohustused. Väljaastuvale isikule ei tagastata liikmemaksu ega teisi rahalisi vahendeid ja varasid, mis on Seltsi valdusesse antud.

 

3.10. Seltsi toetajaliige on kohustatud:

3.10.1. Järgima käesoleva põhikirja sätteid, head tava ning Seltsi juhtorganite õiguspäraseid otsuseid;

3.10.2. Hoiduma mistahes tegudest, mis on vastuolus Seltsi eesmärkidega;

3.10.3. Täitma endale võetud Seltsiga seotud kohustusi;

3.10.4. Otstarbekalt kasutama Seltsi poolt kogutud informatsiooni;

3.10.5. Tasuma tähtaegselt liikmemaksu ning eriotstarbelisi sissemakseid, kui eriotstarbeline sissemakse on üldkoosoleku poolt heaks kiidetud.

 

3.11. Seltsi liikme ja toetajaliikme väljaarvamine ja väljaastumine;

3.11.1. Liikme või toetajaliikme võib Seltsist välja arvata juhatuse koosseisu häälteenamuse otsusega, kui:

3.11.1.1. Liige või toetajaliige rikub põhikirja nõudeid või ei järgi juhatuse otsuseid;

3.11.1.2. Liige või toetajaliige kahjustab oma tegevusega Seltsi mainet või kui tema tegevus ei ole kooskõlas hea tava, Seltsi põhikirja või Eesti Vabariigi seadusandlusega;

3.11.1.3. Liige ei ole osalenud füüsiliselt kolmel järjestikusel üldkoosolekul;

3.11.1.4. Liige või toetajaliige ei ole ettenähtud ajaks täitnud lepingutest või põhikirjast tulenevaid kohustusi;

3.11.2. Juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava juhatuse koosoleku toimumisest osapooltele vähemalt 10 päeva ette. Liikmel või toetajaliikmel, kelle väljaarvamist arutatakse, on õigus esitada oma kirjalik selgitus väljaarvamise küsimuse arutamisel;

3.11.3. Kui liige või toetajaliige ei nõustu juhatuse otsusega väljaarvamise kohta, võib ta esitada selle küsimuse arutamiseks üldkoosolekule taotluse. Üldkoosoleku otsus on lõplik;

3.11.4. Liikme või toetajaliikme väljaastumisel või väljaarvamisel lõppevad tema õigused ja kohustused otsuse jõustumise hetkest;

3.11.5. Kui liige on Seltsist välja arvatud punktides 3.11.1.1., 3.11.1.2., 3.11.1.3. või 3.11.1.4. toodud põhjustel, siis ta uuesti Seltsi liikmeks astuda ei saa;

3.11.6 Kui liige on Seltsist välja arvatud punktides 3.11.1.1., 3.11.1.2. või 3.11.1.4. toodud põhjustel, siis ta uuesti Seltsi liikmeks astuda ei saa;

3.11.7. Liige või toetajaliige võib Seltsist igal ajal välja astuda Seltsi juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel.

3.11.8 Seltsi vilistlane on isik, kes on olnud Seltsi liige ja lahkub Seltsist. Seltsist lahkumiseks esitab Seltsi liige kirjaliku avalduse Seltsi juhatusele.

 

4. SELTSI JUHTORGANID

4.1. Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek, mille töökorraldus on järgmine:

4.1.1. Üldkoosolek toimub vähemalt 2 korda aastas;

4.1.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus;

4.1.3. Üldkoosoleku kokkukutsumist peab Seltsi liikmetele ja toetajaliikmetele kirjalikult ette teatama vähemalt 14 päeva enne selle toimumist;

4.1.4. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord;

4.1.5. Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku Seltsi liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra;

4.1.6. Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda liikmete nõudmisel muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist samas korras ja sama tähtaja jooksul nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel;

4.1.7. Vähemalt 1/5 Seltsi liikmetest võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus;

4.1.8. Liikmed võivad punktis 4.1.7. nimetatud õigust kasutada mitte hiljem kui kolm päeva pärast üldkoosoleku kokkukutsumisest teatamist;

4.1.9. Liikmed ei või punktis 4.1.7. nimetatud õigust enam kasutada, kui sama koosoleku päevakorda on juba üks kord muudetud tulenevalt punktist 4.1.7. ja päevakorra muutmisest on liikmetele punkti 4.1.6. kohaselt teatatud;

4.1.10. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik mittetulundusühingu liikmed või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole mittetulundusühingu liikmetest; 4.1.11. Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja üldkoosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi;

4.1.12. Üldkoosolekul võib üks Seltsi liige esindada volikirja alusel ka üldkoosolekul mitteosalevat Seltsi liiget, kuid sealjuures üks liige ei saa esindada rohkemat, kui kahte üldkoosolekul mitteosalevat liiget;

4.1.13. Igal Seltsi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja Seltsi vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses Seltsi esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esindatuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata.

4.1.14. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates, vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut eelpool nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega;

4.1.15. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Seltsi liikmetest. Kvoorumi puudumisel kutsub juhatus 14 päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga ning uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud liikmete arvust;

4.1.16. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, v.a. põhikirja muutmine ja täiendamine ning Seltsi tegevuse lõpetamine või ühinemine ja jagunemine. Seltsi põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

4.1.17. Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli lahutamatuks lisaks on koosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning volitused;

 

4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:

4.2.1. Põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;

4.2.2. Tegevuse eesmärgi muutmine;

4.2.3. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete määramine ja tagasikutsumine;

4.2.4. Juhatuse poolt väljatöötatud tegevusplaanide kinnitamine;

4.2.5. Majandusaasta aruande kinnitamine;

4.2.6. Seltsi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

4.2.7. Vajadusel ka kõikides muudes Seltsi juhtimise küsimustes otsuste vastuvõtmine, mida ei ole seadusega või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse pädevusse;

4.3. Üldkoosoleku vahelisel perioodil juhib Seltsi tegevust juhatus, kes on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees;

4.4. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik;

4.5. Juhatus peab koosnema vähemalt ühest, kuid mitte enam kui viiest liikmest, kes valitakse juhatusse üldkoosoleku poolt. Juhatuse kandidaate võib välja pakkuda iga Seltsi liige. Kui kandidaate on esitatud rohkem kui viis, valitakse juhatusse enim hääli saanud viis kandidaati. Kui kandidaatide arv, kes on saanud võrdselt hääli, ületab juhatuses vabade kohtade arvu, toimub kordushääletus, kus iga liige võib hääletada ainult ühe kandidaadi poolt, kes oli saanud võrdse arvu hääli;

4.6. Juhatuse liikmetel on võrdsed õigused ning igal juhatuse liikmel on üks hääl. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Kui juhatus koosneb mitmest liikmest, on juhatuse otsuse vastuvõtmiseks nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälte enamus;

4.7. Juhatusse valitakse president, kui juhatuses on kolm või enam liiget. Juhatuse presidendi valib juhatus juhatuse liikmete hulgast. President korraldab juhatuse tööd;

4.8. Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt üheks aastaks kevadel toimuval üldkoosolekul;

4.9. Juhatuse töö algab 1.juunist ja kestab üks (1) aasta ;

4.10. Juhatuse liikmeid võib tagasi valida, sama liige võib juhatuses olla kolmel järjestikusel aastal; 4.11. Juhatus peab koosolekuid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 1 kord kvartalis;

 

4.12. Juhatuse pädevuses on:

4.12.1. Juhatuse liikmete tegevusvaldkondade kokkuleppimine, sealhulgas, kuid mitte ainult, järgnevate rollide määramine:

4.12.1.1. President (juhatuse esimees);

4.12.1.2. Asepresident;

4.12.1.3. Kommunikatsioonijuht;

4.12.1.4. Finantsjuht

4.12.1.5. Peasekretär;

4.12.2. Seltsi tegevussuundade pidev täiendamine ja täpsustamine;

4.12.3. Tegevusplaanide väljatöötamine;

4.12.4. Üldkoosoleku otsuste täitmise organiseerimine ja tagamine;

4.12.5. Põhikirjast tulenevate reeglite täitmise jälgimine;

4.12.6. Seltsi varade kasutamise ja käsutamise küsimuste otsustamine;

4.12.7. Seltsi tegevus- ja majandusliku strateegia kavandamine ja järgimine;

4.12.8. Seltsi majandusaasta aruande koostamine, kinnitamine ja esitamine;

4.12.9. Seltsi eelarve koostamine, järgmine ja esitamine üldkoosolekul kinnitamiseks;

 

4.13. Juhatuse presidendi õigused ja kohustused:

4.13.1. Korraldab Seltsi juhatuse igapäevast tööd;

4.13.2. Jagab tööülesandeid juhatuse liikmete vahel ja kontrollib nende täitmist;

4.13.3. Viib läbi juhatuse- ja üldkoosolekuid;

4.13.4. Esindab Seltsi kõikides Seltsiga seotud õigustehingutes;

4.13.5. Esindab Seltsi riigi- ja omavalitsusorganites ning teistes organisatsioonides, kellega Selts teeb või kavandab koostööd;

4.13.6. Sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid füüsiliste- ja juriidiliste isikutega, s.h. koostööpartneritega, toetajatega, annetajatega vastavalt juhatuse nõusolekule;

4.13.7. Nõuda Seltsi liikmetelt käesoleva põhikirja ja üldkoosolekul või juhatuse poolt neile määratud ülesannete täitmist;

4.13.8. Delegeerida käesoleva põhikirjaga või juhatuse poolt määratud ülesandeid teistele Seltsi liikmetele;

 

4.14. Juhatuse asepresidendi õigused ja kohustused:

4.14.1. Asendada juhatuse presidenti kõigis kohustustes presidendi puudumisel;

4.14.2. Koostada ja esitada tegevusaruandeid juhatusele ja üldkoosolekutele ning teistele aruandlust nõudvatele organitele;

4.14.3. Vahendada Seltsi liikmete suhtlemist teiste organisatsioonidega.

 

4.15. Kommunikatsioonijuhi õigused ja kohustused:

4.15.1. Valmistada ette ja kutsuda kokku juhatuse- ja üldkoosolekuid

4.15.2. Arendada Seltsi ühiskondlikku tegevust ja Seltsi maine kujundamist ning vastutada nende eest;

4.15.3. Hallata Seltsi interneti kodulehekülge ja sotsiaalmeedia platvorme;

4.15.4. Vahendada Seltsi tegevust mõjutavat ning erialast informatsiooni juhatuse liikmete ning Seltsi liikmete vahel;

 

4.16. Finantsjuhi õigused ja kohustused:

4.16.1. Korraldada Seltsi majanduslikku tegevust;

4.16.2. Jälgida liikmemaksude tasumist ja laekumist ning pidada sellekohast aruandlust;

4.16.3. Koostada ja esitada majandusaruandeid juhatusele ja üldkoosolekutele ning teistele aruandlust nõudvatele organitele;

 

4.17. Peasekretäri õigused ja kohustused:

4.17.1. Korraldada Seltsi dokumentatsiooni ja vastutada selle õigsuse eest;

4.17.2. Vastutada juhatuse koosolekute ja üldkoosoleku protokollimise eest.

 

4.18. Juhatuse liikmete õigused:

4.18.1. Esindada Seltsi avalikes väljaannetes ja meediakanalites;

4.18.2. Teha ettepanekuid üldkoosolekule Põhikirja rikkunud liikmete Seltsist väljaarvamiseks ja juhatuse liikmete, kes ei täida oma ülesandeid, tagandamiseks;

4.18.3. Teha juhatusele ettepanekuid endale tähtajaliseks asendaja määramiseks. Ettepaneku tegemine peab toimuma vähemalt 1 kuu enne asendustegevuse algust. Asendustegevus ei tohi kesta üle 3 kuu. Juhatuse liikme asendaja täidab asendatava juhatuse liikme rollist tulenevaid ülesandeid, kuid talle ei laiene juhatuse liikme staatus koos õiguste ja kohustustega;

4.18.4. Tagasi astuda ametist enne tähtaja möödumist.

 

5. TEGEVUSE REVIDEERIMINE

5.1. Seltsi tegevust revideerib kahe- kuni kolmeliikmeline revisjonikomisjon, kes valitakse üldkoosolekul kaheks aastaks;

5.2. Revisjonikomisjoni kohustused on:

5.2.1. Kontrollida Seltsi tegevuse õiguspärasust;

5.2.2. Anda hinnang aruandena kord majandusaastas Seltsi tegevuse otstarbekusele;

5.2.3. Kontrollida Seltsi varalist olukorda, pangaarveid ning raamatupidamisdokumente.

5.3. Revisjonikomisjoni õigused on:

5.3.1. Nõuda juhatuselt vajalikke dokumente ja aruandeid, mis on vajalikud Seltsi juhatuse tegevuse õiguspärasuse hindamiseks;

5.3.2. Ennetähtaegselt tagasi astuda, kusjuures tagasiastumisest peab vähemalt ühe kalendrikuu võrra kirjalikult ette teatama.

 

6. VARA JA VAHENDID

6.1. Seltsi vara moodustub liikmemaksudest, sihtotstarbelistest maksetest, annetustest, oma tegevuse kaudu saadud tuludest ja muudest laekumistest;

6.2. Seltsi vahendid ja vara kuuluvad Seltsile ning kasutatakse ja käsutatakse Seltsi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale;

6.3. Seltsil on õigus vastu võtta annetusi, pärandusi ja teisi toetusi.

 

7. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE, JAGUNEMINE JA ÜHINEMINE

7.1. Seltsi tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel või Eesti Vabariigi seadustest tulenevatel asjaoludel;

7.2. Otsus Seltsi tegevuse lõpetamise kohta võetakse vastu üldkoosolekul. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekust osavõtvatest ja esindatud liikmetest;

7.3. Seltsi tegevuse lõpetamine, jagunemine ja ühinemine toimub Eesti Vabariigis kehtivates seadustes ja õigusaktides sätestatud korras.

7.4. Seltsi tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud Seltsi vara samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Bioteaduste Üliõpilaste Selts


Aadress: Riia 23, Tartu 51010, Eesti
E-mail: bysselts@gmail.com
Arveldusarve: Swedbank EE522200221057196814 (saaja: Bioteaduste Üliõpilaste Selts)
Registrikood: 80355504